Avtalslöner, löner och sysselsättning

Författare: Anders Forslund, Och Lena Hensvik, Och Oskar Nordström Skans, Och Alexander Westerberg, Och Tove Eliasson, Och

Sammanfattning av Rapport 2014:8

Denna rapport studerar hur förändringar i kollektivavtalade löner påverkar arbetsmarknadsutfallen för personer inom några utvalda avtalsområden. Fokus ligger på analyser av hur de avtalade lägstalönerna påverkar faktiska löne­ökningstakter, antalet avslutade anställningar och antalet arbetade timmar. Analyserna fokuserar i huvudsak på situationen för nyanställda och strävar även efter att belysa i vilken utsträckning förändringar i avtalslöner påverkar personer olika beroende på hur stark ställning de har på arbetsmarknaden. Analyserna genomförs som en serie av fem fallstudier där ansatserna är likartade men anpassade efter de olika avtalsområdenas särarter. Sammantaget visar analyserna att höjda lägstalöner, i de flesta fall, leder till högre löner för de berörda, att arbetstiden inte påverkas i någon större omfattning och att mängden anställningar som avslutas är oförändrad eller minskar. Men analysen visar också att högre avtalslöner förändrar sammansättningen bland de sysselsatta eftersom de med bättre arbetsmarknadsutsikter tenderar att stanna kvar medan de med sämre utsikter i högre utsträckning lämnar arbetsplatserna.