Bankanställdas ursprungsland och egenföretagande bland utrikesfödda

Sammanfattning av Rapport 2014:17

Den här rapporten studerar huruvida den lokala förekomsten av bankanställda från det egna ursprungslandet påverkar sannolikheten att vara egenföretagare bland invandrade från länder utanför västvärlden. Resultaten visar på ett posi­tivt samband för lågutbildade, för män och för individer som bor i storstads­regioner. För de lågutbildade är effekten relativt stor, då den lokala förekoms­ten av banktjänstemän från det egna ursprungslandet ökar sannolikheten att vara egenföretagare med ungefär 14 procent. För kvinnor och högutbildade ser vi ingen effekt.