Insatserna inom rehabiliteringsgarantin och deras effekter på hälsa och sjukfrånvaro

Författare: Pathric Hägglund, Och Per Johansson, Och Lisa Laun , Och

Publicerad i: Evaluation Review (dec. 2020), vol. 44, no. 2-3, pp. 185-217

Sammanfattning av Rapport 2014:12

Rehabiliteringsgarantin är regeringens satsning på kognitiv beteendeterapi (KBT) för personer med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och på multi­modal rehabilitering (MMR) för personer med icke specifika rygg- och nack­besvär som infördes år 2008. I rapporten analyseras effekterna av KBT- och MMR-behandlingar inom ramen för rehabiliteringsgarantin i Region Skåne på sjukfrånvaro, vårdkonsumtion och läkemedelskonsumtion, dels för dem som på­började rehabilitering under år 2012, dels för den grupp som analyserades i Hägglund m.fl. (2012), det vill säga de som påbörjade rehabilitering mellan den 1 januari 2010 och den 30 juni 2011, men med en längre uppföljningsperiod. Resultaten visar genomgående att KBT-behandling minskar sjukfrånvaron och läkemedels­förskrivningen för patienter som inte var sjukskrivna när behand­lingen in­leddes, men ökar antalet vårdbesök. För KBT-patienter som var sjuk­skrivna när behandlingen påbörjades finns ingen effekt på sjukfrånvaro eller för­skrivningar men en tillfällig ökning i antal vårdbesök i samband med be­handlingen. MMR-behandlingen leder till en ökad sjukfrånvaro och en ökad vård­konsumtion men har ingen effekt på läkemedelsförskrivning.