En teoribaserad utvärdering av läroplanen Lgr 11

Författare: Daniel Sundberg, Och Ninni Wahlström, Och

Sammanfattning av Rapport 2015:7

Denna teoribaserade utvärdering presenterar en undersökning av den senaste läroplansreformen för grundskolan i Sverige, Läroplan för grundskolan, för­skoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11). Syftet med utvärderingen är att bidra med ny kunskap om läroplansreformer genom att samtidigt beakta inflyt­andet från transnationella utbildningspolitiska policyrörelser, betydelsen av tidigare svenska läroplansreformer samt den påverkan som reformen får för lärare vad gäller deras sätt att organisera undervisningen och att bedöma ele­vers kunskapsutveckling. Utvärderingen visar på en grundläggande förskjut­ning i läroplanens konstruktion som kan hänföras till ett transnationellt inflyt­ande i termer av standardsbaserade läroplaner som utmärks av en tydlig sam­manlänkning mellan mål, innehåll och resultat. Enligt informanterna i under­sökningen påverkar läroplanen hur lärare uppfattar sitt professionella uppdrag samt hur de väljer ut innehåll och ställer krav på kunskapsnivåer. Sammantaget visar utvärderingen att läroplanen påverkar såväl lärares val av undervisnings­former som deras arbete med bedömning och betygssättning.