Könsskillnader i sjukfrånvaro: en aktuell fråga i historisk belysning

Författare: Tobias Karlsson, Och

Sammanfattning av Rapport 2016:24

I denna rapport diskuteras skillnader mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro i ett långsiktigt historiskt perspektiv. Detta görs utifrån en sammanställning av det relativa sjuktalet (kvinnor/män) från 1901 till 2015. Denna tidsserie visar att kvinnors sjuktal, i förhållande till mäns, idag är högre än någonsin tidigare under perioden. Vid 1900-talets början hade kvinnor i genomsnitt samma antal sjukdagar som män. I rapporten diskuteras olika anledningar till att det relativa sjuktalet periodvis tenderat att öka, periodvis tenderat att minska. De små skill­naderna i sjuktal under 1900-talets första decennier har sannolikt att göra med att relativt få gifta kvinnor var yrkesaktiva. En ökad andel yrkesaktiva gifta kvinnor under mellankrigstiden var liksom i modern tid förknippat med en ökning av det relativa sjuktalet. Sambandet mellan kön, civilstånd och sjuk­frånvaro illustreras i en fallstudie av sjukfrånvaron i en specifik industri. I fall­studien ges också exempel på hur arbetsgivare kan reagera på och bemöta stigande sjuktal.