När skolan själv får välja –om friskolornas etableringsmönster

Författare: Nikolay Angelov, Och Karin Edmark, Och

Sammanfattning av Rapport 2016:14

I den här rapporten analyseras friskolornas etablerings­mönster. Rapporten visar sammanfattningsvis att friskolor – allt annat lika – oftare etableras i områden där en större andel av elevernas föräldrar har utrikes bakgrund, respektive hög utbildningsnivå. Dessutom ser etableringar ut att vara vanligare i kommuner som inte styrs av en vänstermajoritet. Vi finner även vissa indikationer på att friskolor oftare etableras där de ekonomiska förutsättningarna är mer gynn­samma, även om detta resultat ska tolkas med stor försiktighet på grund av bristfälligt datamaterial.

Rapportens analyser genomförs med statistiska metoder och som underlag för analysen används omfattande registerdata. Med hjälp av statistisk analys relaterar vi systematiskt potentiella förklaringsfaktorer till de faktiska etable­ringarna som observeras i data.