Rösträtt och ungdomars kunskap om politik

Författare: Olof Rosenqvist, Och

Sammanfattning av Rapport 2016:7

Rapporten studerar om möjligheten att rösta motiverar ungdomar att lära sig mer om politik. Genom att jämföra gymnasiebetygen i samhällskunskap för de ungdomar som fyllde 18 år precis före respektive precis efter ett val kan jag skatta den kausala effekten av möjligheten att rösta vid tidig ålder på politisk kunskap vid utgången av gymnasiet. Resultaten visar entydigt att den tidiga rösträtten inte ger ökade kunskaper i samhällskunskap. Detta tyder på att en sänkt rösträttsålder, exempelvis till 16 år, inte skulle ge ökad motivation att lära sig mer om politik bland de berörda ungdomarna.