Sjukfrånvaro bland förskolebarn – lärdomar från en satsning på förbättrad hygien

Författare: Caroline Hall , Och Erica Lindahl, Och

Sammanfattning av Rapport 2016:23

Med syftet att minska antalet infektioner bland förskolebarn, har en hygien­sjuksköterska besökt förskolor i Göteborg och föreslagit åtgärder för att för­bättra hygienrutinerna och utbilda personalen. Förskolorna har också upp­munt­rats att använda sig av riktlinjer för hur länge barn bör stanna hemma vid olika typer av infektioner. Vi finner att interventionen som helhet inte verkar ha minskat sjukfrånvaron i genomsnitt. Samma slutsats gäller om vi studerar olika åldersgrupper separat eller delar upp förskolorna efter vilken nivå på sjuk­frånvaro de hade innan interventionen. Resultaten indikerar dock en liten minskning i sjukfrånvaro bland barn i mindre barngrupper. Vi finner visst stöd för att olika delar av interventionen har påverkat sjukfrånvaronivån i olika riktningar, vilka sammantaget ser ut att ta ut varandra. Riktlinjer om hur länge barn ska stanna hemma vid sjukdom kan ha bidragit till ökad sjukfrånvaro, vilket betyder att interventionen kan ha förbättrat hygienåtgärderna, vilket i sin tur kan ha minskat smittspridningen, trots att interventionen som helhet inte verkar ha minskat sjukfrånvaron.