Skillnad på marginalen

Författare: Spencer Bastani, Och Håkan Selin, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:19

I denna rapport diskuterar vi svensk beskattning av arbetsinkomster i ljuset av modern teoretisk och empirisk skatteforskning. Vårt fokus ligger på medel- och höginkomsttagare. Vi beskriver översiktligt skattesystemets historiska utveckling, och vi ger en icke-teknisk introduktion till grundtankarna i teorin om optimal inkomstbeskattning. Utifrån svenska registerdata gör vi numeriska simuleringar av optimala inkomstskatteskalor, bland annat för fallet då statens målsättning är att maximera skatteintäkterna. I de fall vi studerar är den optimala skatteskalan inte platt, och marginalskatten bör vara lägre för medel-inkomsttagare än för höginkomsttagare. Men vi finner heller inget stöd för att skillnaden bör vara så stark som i dagens svenska skattesystem. Vi för en diskussion om den stora skillnad i beskattning av arbets- och kapitalinkomster som präglar det svenska skattesystemet. Slutligen diskuterar vi två hypotetiska reformförslag som är såväl budgetmässigt som fördelningsmässigt neutrala, och som innebär att marginalskatter för höginkomsttagare reduceras.