Intergenerationell rörlighet. Tidigare forskning och utvecklingen i Sverige

Författare: Gunnar Brandén, Och Martin Nybom, Och

Sammanfattning av Rapport 2020:6

Mått på intergenerationell ekonomisk och social rörlighet säger något om hur levnadsstandarden utvecklas mellan generationer och i vilken utsträckning barn ärver sina föräldrars sociala och ekonomiska position i samhället. Denna rapport ger en översikt av forskningen kring intergenerationell rörlighet, samt presenterar nya analyser av rörligheten i inkomster i Sverige. Forskningen består av både beskrivande studier, vilka bland annat visat att inkomströrligheten är hög i Sverige och de andra nordiska länderna relativt liknande länder, och kausala studier, vilka syftar till att identifiera rörlighetens bestämningsfaktorer. Efter en utförlig genomgång av denna forskning visar vi hur inkomströrligheten förändrats över tid i Sverige, med fokus på de födda mellan 1955 och 1980. För befolkningen som helhet finner vi att rörligheten minskade fram till årskullen född 1970, men därefter ökade något igen, vilket sammantaget innebar en relativt liten minskning av rörligheten sett över hela tidsperioden. Vi presenterar även separata analyser av hur rörligheten utvecklats för män och kvinnor respektive för infödda och de med utländsk bakgrund.

Forskningsområden