Trender i absolut inkomströrlighet i Europa och Nordamerika

Författare: Adrian Adermon, Och Martin Nybom, Och

Sammanfattning av Rapport 2020:13

Den ekonomiska utvecklingen under det senaste århundradet har lett till att levnadsstandarden ökat mellan generationer. Många barn har vuxit upp och uppnått ett betydligt högre ekonomiskt välstånd än vad deras föräldrar gjorde. Detta är ett exempel på absolut social rörlighet, och kan mätas med andelen av en årskull som hade högre inkomst än sina föräldrar vid en given ålder. Kunskapen om utvecklingen av den absoluta rörligheten för dagens vuxna och hur den skiljer sig mellan länder är dock begränsad. I denna rapport belyser vi dessa frågor genom att mäta absolut rörlighet för personer födda 1960–1987 i åtta länder i Europa och Nordamerika, inklusive Sverige. Nivåer och trender i denna rörlig-hetsandel varierade kraftigt mellan länderna under tidsperioden: i USA och Kanada var andelen som hade högre inkomst än sina föräldrar cirka 50 procent för senare årskullar, medan motsvarande siffra för länder som Norge och Finland var över 70 procent. Sverige ligger nära men något lägre än Norge och Finland. Vidare analyser visar att skillnader i inkomstspridning, framför allt mellan åldersgrupper, är den främsta orsaken till dessa skillnader.