En dator per elev i mellanstadiet. Hur påverkas undervisningen och studieresultaten?

Sammanfattning av Rapport 2021:18

Vi undersöker hur undervisningen och studieresultaten i svenska mellanstadieskolor påverkas av att elever tilldelas en egen personlig dator eller surfplatta från skolan (1:1). Analyser av elevenkäter och intervjuer med lärare och rektorer visar bland annat att den digitala tekniken får en mer framträdande roll på 1:1-skolor. Däremot används datorerna på ungefär samma sätt i undervisningen på skolor med och utan 1:1. Intervjuerna påvisar framförallt fördelar med 1:1, men även vissa nackdelar. Våra analyser av elevenkäterna tyder vidare på att det i genomsnitt inte finns någon skillnad mellan 1:1-skolor och andra skolor vad gäller till exempel elevernas studiemotivation eller individanpassningen av undervisningen. Med hjälp av registerdata studerar vi också hur elevernas prestationer i skolan, mätt genom deras resultat på nationella prov i årskurs 6, påverkas av 1:1. Det finns i genomsnitt inte några effekter i engelska och matematik. Effekterna i svenska är svårare att tolka, men det finns tecken på en liten positiv genomsnittseffekt. Analyserna tyder vidare på att resultaten är något bättre bland elever som har högutbildade föräldrar, samt på de skolor som får extra finansiella medel för sina 1:1-satsningar.