En dator per elev i mellanstadiet. Hur påverkas undervisningen och studieresultaten?

Sammanfattning av Rapport 2021:18

Vi undersöker hur undervisningen och studieresultaten i svenska mellanstadieskolor påverkas av att elever tilldelas en egen personlig dator eller surfplatta från skolan (1:1). Analyser av elevenkäter och intervjuer med lärare och rektorer visar bland annat att den digitala tekniken får en mer framträdande roll på 1:1-skolor. Däremot används datorerna på ungefär samma sätt i undervisningen på skolor med och utan 1:1. Intervjuerna påvisar framförallt fördelar med 1:1, men även vissa nackdelar. Våra analyser av elevenkäterna tyder vidare på att det i genomsnitt inte finns någon skillnad mellan 1:1-skolor och andra skolor vad gäller till exempel elevernas studiemotivation eller individanpassningen av undervisningen. Med hjälp av registerdata studerar vi också hur elevernas prestationer i skolan, mätt genom deras resultat på nationella prov i årskurs 6, påverkas av 1:1. Det finns i genomsnitt inte några effekter i engelska och matematik. Effekterna i svenska är svårare att tolka, men det finns tecken på en liten positiv genom-snittseffekt. Analyserna tyder vidare på att resultaten är något bättre bland elever som har högutbildade föräldrar, samt på de skolor som får extra finansiella medel för sina 1:1-satsningar.