Försäkring mot höga sjuklönekostnader. Påverkades sjukfrånvaron av de ändrade reglerna 2015?

Sammanfattning av Rapport 2022:12

Denna rapport undersöker hur anställdas korttidssjukfrånvaro påverkas av att arbetsgivaren får en mer generös försäkring mot höga sjuklönekostnader. Vi utvärderar en reform som infördes 2015 och som innebar att mindre företag fick ett mer generöst högkostnadsskydd i förhållande till större företag. Vi finner inga tecken på ändrad sjukfrånvaro till följd av reformen bland anställda i små företag (arbetsgivare med i snitt 15 anställda), men däremot en ökning av sjukfrånvaron bland anställda i medelstora företag (med i snitt 38 anställda). Ökningen i medelstora företag drivs av att personer som nyanställts i dessa företag efter reformen har en högre sjukfrånvaro jämfört med vad nyanställda på företag av motsvarande storlek hade innan reformen. Vi finner dock inte några genomsnittliga skillnader mellan nyanställda före och efter reformen i termer av exempelvis sjukskrivningshistorik eller andra mätbara egenskaper. Våra resultat ger därmed inget stöd för att företag förändrade sitt rekryteringsbeteende till följd av den mer generösa försäkringen. Att sjukfrånvaron i de minsta företagen inte ökade skulle kunna bero på att försäkringen inte fullt ut kan kompensera för det produktionsbortfall en ökad sjukfrånvaro skulle innebära för dessa företag.