Etablering av nyanlända flyktingar – effekter av en tidig och intensiv arbetsmarknadspolitisk insats

Författare: Matz Dahlberg, Och Johan Egebark, Och Ulrika Vikman, Och

Sammanfattning av Rapport 2023:19

Denna rapport undersöker en arbetsmarknadspolitisk insats riktad till nyanlända flyktingar med kort formell utbildning. Insatsen inkluderade tre delar: tre måna­ders intensiv språkträning, sex månaders arbetspraktik, och på slutet profession­ellt stöd från arbetsförmedlare. Resultaten visar att insatsen hade mycket positiva effekter på deltagarnas arbetsmarknadsetablering på kort sikt. Jämförelse­gruppen kommer ifatt först tre år efter insatsens slut. Effekterna var särskilt tyd­liga för männen, även om det finns tendenser till effekter även för kvinnor. Insatsen förbättrade deltagarnas språkkunskaper, vilket i hög grad påverkade deras långsiktiga sysselsättning. Med hjälp av enkätdata mäter vi slutligen om programmet påverkar integration i andra dimensioner, såsom psykologisk, social, politisk och samhällelig integration. Våra resultat tyder på att en snabbare arbetsmarknadsintegration på kort sikt inte leder till ökad generell integration på lång sikt.