Leder Läslyftet till bättre skolresultat?

Författare: Helena Holmlund, Och Josefin Häggblom, Och Erica Lindahl, Och

Sammanfattning av Rapport 2024:6

Vi utvärderar Läslyftets effekter på såväl lärarnas självskattade kompetens och undervisning som på elevernas resultat. Genom att utnyttja satsningens stegvisa implementering jämför vi deltagande och icke deltagande skolor mellan läsåren 2015/16 och 2017/18. Vi finner att skolans deltagande i Läslyftet leder till att lärare på högstadiet, som saknar didaktisk utbildning i läs- och skrivundervisning, skattar sin förmåga i läs- och skrivundervisning högre och i högre grad fokuserar på lässtrategier i sin undervisning. Vi finner också att elever i årskurs 9, oavsett bakgrund, uppvisar bättre resultat i svenska och SO- och NO-ämnena. Vi finner inga signifikanta effekter på de lägre stadierna. En möjlig förklaring kan vara att lärarna där har högre kunskaper generellt inom läs- och skrivundervisning.