Faktorer i ungdomen påverkar arbetslivet långt senare

Ungdomars psykiska hälsa, personlighet, förmåga att anpassa sig i skolan samt intelligensnivå påverkar hela deras arbetsliv. Det visar en ny rapport från IFAU. Faktorerna förklarar också delvis sambandet mellan ungdomsarbetslöshet och framtida arbetslöshet.

Publicerades: 09 december 2013

Författare: Tomas Hemmingsson, Och Andreas Lundin, Och

Rapportförfattarna följer ungefär 50 000 män genom arbetslivet – från sena tonår till pensionsåldern. De visar att de unga män som hade lägre resultat på intelligenstester vid mönstringen löper högre risk för arbetslöshet och förtidspension hela arbetslivet. Även mental hälsa samt svårigheter under skolgång eller tidigt arbetsliv kan kopplas till arbetslöshet och förtidspension, oavsett resultat på intelligenstesterna. 

– Vi ser att många saker tycks spela in för hur det går i arbetslivet, säger Andreas Lundin som är en av rapportförfattarna. Dessutom väljer grupper med olika förutsättningar ofta olika utbildning och yrke. Det leder i sin tur till att de hamnar i skilda arbetsmiljöer med olika belastning, vilket förstärker skillnaderna i arbetslivet.

Ungdomsarbetslöshet

Författarna studerar även i vilken utsträckning ungdomsarbetslöshet innebär en dålig start i livet. De som varit arbetslösa mer än tre månader är oftare arbetslösa som vuxna och har oftare förtidspension. En del av detta förklaras av arbetslösheten, medan annat förklaras av individegenskaper. 

– Det är inte bara ungdomsarbetslösheten i sig som skapar framtida arbetslöshet eller ett tidigt utträde från arbetsmarknaden, säger Andreas Lundin.  Det är individernas egenskaper som påverkar såväl tidig som sen arbetslöshet. Vår forskning har visat vilka specifika egenskaper det är, något som tidigare har varit mindre känt.

Data och metod

Författarna studerar knappt 50 000 18–20-åriga män som mönstrade 1969.  Information om intelligens i form av intelligenstest, mental hälsa (psykiatrisk diagnos, psykologutvärdering och självrapporterade symptom) hämtas från mönstringen och information om skola och det tidiga arbetslivet finns i enkäter. Arbetslivsdeltagande, arbetslöshet och förtidspension hämtas från administrativa register. Sambanden studeras med logistisk regression.

Kontakt

För frågor kontakta Andreas Lundin (08-524 876 04 eller andreas.lundin@ki.se).