Fler dödsfall på lönedagen

Antalet dödsfall ökar betydligt samma dag som lönen betalas ut. Ökningen är störst bland unga och resurssvaga grupper, visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 30 september 2014

Författare: Elvira Andersson, Och Petter Lundborg, Och Johan Vikström, Och

Löneutbetalning tycks vara farligt för hälsan. Rapportförfattarna studerar alla offentliganställda i Sverige 1995–2000. De finner att andelen som avlider ökar med 23 procent i samband med löneutbetalningen, vilket motsvarar 96 förtida dödsfall per år på hela arbetsmarknaden. 

Hjärtproblem och stroke är de vanligaste dödsorsakerna. Antalet dödsfall på grund av någon form av hjärtproblem ökar med hela 67 procent på lönedagen. 

– Vi tolkar det mönster vi ser som en effekt av allmänt ökad aktivitet vid löning, säger Johan Vikström som är en av flera rapportförfattare. Vi ser ingen ökning i alkoholrelaterad dödlighet och inte heller några skillnader på dödsfallen om lönen betalas på en tisdag eller fredag.

Hälsoeffekterna är ojämnt fördelade. Risken att dö på lönedagen ökar mer bland dem som är 18–35 år, men en ökad risk finns för alla åldersgrupper. Låginkomsttagare påverkas kraftigt, medan det inte finns någon effekt för höginkomsttagare. En möjlig förklaring är att yngre och låginkomsttagare i genomsnitt har mindre sparkapital och upplever att en löneutbetalning leder till kortsiktigt ökat konsumtionsutrymme. Kvinnor och män påverkas i stort sett lika mycket. 

– Vi är intresserade av att öka kunskapen om sambanden mellan inkomst och hälsa, säger Johan Vikström. På längre sikt leder högre inkomst till bättre hälsa, men på kort sikt kan tillfälliga inkomstförstärkningar och löneutbetalningar innebära försämrad hälsa.

Urval, data och metod

Rapportförfattarna studerar alla anställda i den offentliga sektorn som var 18–65 år under 1995–2000. Författarna har samlat in information om löneutbetalningsdagar från 273 av landets 290 kommuner, alla landsting och staten. Löneutbetalningsdagen skiljer sig relativt mycket mellan olika offentliga enheter, vilket används för att studera löneutbetalningseffekten.

Kontakt

För mer information kontakta Johan Vikström på telefon 018-471 60 55 eller Petter Lundborg på telefon 046-222 89 89.