Föräldrarnas utbildning och förväntade inkomster påverkar valet av utbildning

Föräldrarnas utbildning och förväntningar om framtida inkomster spelar stor roll för vilken utbildning en person väljer att skaffa sig, det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 10 juni 2010

Författare: Nikolay Angelov, Och Per Johansson, Och Louise Kennerberg , Och

Föräldrarnas utbildning viktig

Det är välkänt att ungdomars utbildning är beroende av vilken utbildning föräldrarna har. Rapportförfattarna konstruerar ett index för social snedrekrytering och konstaterar att sambandet mellan föräldrar och barn är starkare för valet till gymnasiet än för valet till högskolan. Män går oftare än kvinnor i sina föräldrars spår, föräldrarnas utbildning har betydligt större betydelse för mäns än för kvinnors utbildningsval. Föräldrarnas utbildning har även större betydelse för svenskfödda än för utlandsfödda. Dessa senare resultat är nya och är inte studerade tidigare. Rapporten visar också att studenter vid de äldre lärosätena (etablerade före 1965) i högre utsträckning har högutbildade föräldrar.

Ekonomiska incitament har betydelse

Olika utbildningar har olika förväntad livsinkomst. Rapporten visar att ju högre livsinkomst en viss utbildning ger, desto fler väljer utbildningen. Studenter som väljer olika utbildningar är dock olika känsliga för förändringar i den livsinkomst som utbildningen ger. De som väljer pedagogik reagerar minst på inkomstökningar och de som väljer teknik och tillverkning reagerar mest. En ökning av studiebidraget innebär en ökning av livsinkomsterna för alla utbildningar, men en större ökning för långa utbildningar eftersom studerande då får högre studiebidrag under fler år. Resultaten i rapporten visar också att en höjning av studiebidraget skulle leda till att fler väljer långa utbildningar.

Lärosäte mindre viktigt för framtida inkomster

Valet av lärosäte är mindre viktigt för framtida inkomster och löner än valet av utbildningsinriktning. Den lokala arbetsmarknaden nära lärosätet verkar ha störst betydelse för de skillnader i inkomst som finns.

Datauppgifter

Rapporten bygger på registerdata för åren 1990–2003. Dessa data inkluderar uppgifter om bl.a. utbildning och inkomst för alla personer mellan 16 och 64 år.

Kontakt

Vid frågor kontakta Per Johanson på telefon 018-471 70 86, e-post: per.johansson@ifau.uu.se.