Välja fritt och välja rätt - drivkrafter för rationella utbildningsval

Författare: Nikolay Angelov, Och Per Johansson, Och Louise Kennerberg , Och

Publicerad i: SOU 2008:29

Sammanfattning av Rapport 2008:23

Denna rapport behandlar de faktorer som påverkar individens val av utbild­ningsinriktning och lärosäte. Vi undersöker hur betydelsefull familjebakgrun­den är och vilka effekter ekonomiska incitament har på dessa val. Dessutom skattar vi inkomsteffekter av inriktnings- och lärosätesval. Resultaten visar att den sociala snedrekryteringen skiljer sig kraftigt åt mellan lärosätena. Den är betydligt större vid de äldre lärosätena i Stockholm, Uppsala och Lund än vid de ”nya universiteten”. Valet av utbildningsinriktning beror av förväntad in­komst efter examen. Dessa ekonomiska incitament har olika betydelse för olika inriktningar: den förväntade livsinkomsten påverkar studenter som väljer tek­niska inriktningar mer än studenter som väljer pedagogiska inriktningar. Valet av utbildningsinriktning har förhållande­vis stor betydelse för framtida löner och inkomster. Valet av lärosäte har betydligt mindre effekt på framtida löner och inkomster.