Uppföljning av Jobbtorgen i Stockholm

Utrikes födda deltagare vid Jobbtorgen i Stockholms stad anser sig ha en svag ställning på arbetsmarknaden och skulle hellre söka jobb på Arbetsförmedlingen eller på egen hand. De som har ett bra samarbete med sin coach är nöjdare.

Publicerades: 24 oktober 2013

Författare: Matz Dahlberg, Och Tove Eliasson, Och Tamilla Johansson, Och Eva Mörk, Och Katarina Thorén, Och

Deltagarna skulle hellre göra något annat

En ny rapport från IFAU undersöker hur utrikes födda deltagare vid Jobbtorgen i Stockholms stad upplever sin situation. Deltagarna anser sig genomgående ha en svag ställning på arbetsmarknaden, de allra flesta uppger att de söker aktivt efter jobb men att deras chanser att få ett arbete inom kort är små. De uppger också att de inte har haft något jobb på länge (ibland aldrig) och de tror inte heller att de kommer att få något inom kort. En majoritet av de som svarat på enkäten tycker att aktiviteten de deltar i är dålig eller mycket dålig (över 60 %) och skulle hellre delta i någon annan aktivitet än Jobbtorg. Det gäller framförallt dem som söker arbete på egen hand på Jobbtorget. Även om många tror att Jobbtorget kan hjälpa dem få ett jobb, skulle de hellre söka jobb på Arbetsförmedlingen eller på egen hand, än att göra det från Jobbtorgen.

Samarbetet med coachen viktigt

En faktor som verkar spela stor roll för hur deltagarna uppfattar sin situation är hur samarbetet med coachen fungerar

– De deltagare som träffar sin coach relativt ofta och uppger att samarbetet med denne fungerar bra är mer positiva till den aktivitet de deltar i och tror i större utsträckning att Jobbtorget kan hjälpa dem att hitta ett arbete, säger Eva Mörk som är en av flera författare till rapporten.

Relativt nöjda socialsekreterare och coacher

Både coacher och socialsekreterare som svarat på enkäten tycker att Jobbtorgen erbjuder relevanta insatser, men socialsekreterarna är något mindre positiva än coacherna om insatsens relevans. Majoriteten anser att samarbetet mellan de båda yrkesgrupperna fungerar bra, men coacherna anser att socialsekreterarna remitterar alltför svåra fall till jobbtorgen, eller hänvisar individer automatiskt utan att göra en individuell bedömning. Social­sekreterarna anser i vissa fall att coacherna ställer för låga krav och inte förstår socialnämndens uppdrag.

Så här är rapporten gjord

Rapportförfattarna har gjort en enkätstudie med 1 500 individer vid tre Jobbtorg under våren 2010. Svarsfrekvensen hos de utrikes födda var 47 procent, medan endast 35 procent av de infödda svarat. Enkäten till deltagarna fanns tillgänglig på tio olika språk. Rapporten fokuserar på de utrikes födda. Jobbcoacher och socialsekreterare har fått svara på en liknande enkät. Studien omfattar svar från 46 coacher och 39 socialsekreterare; svarsfrekvensen i dessa grupper var 67 respektive 31 procent.

Bakgrund

Jobbtorgen ansvarar sedan 2008 för aktivering av arbetslösa som får försörj­ningsstöd. På Jobbtorgen får deltagarna en coach och tillsammans ska de arbeta med olika former av arbetsmarknadsrelaterade insatser för att påskynda självförsörjning. Deltagare som anses ha arbetslöshet som sitt primära försörjningshinder remitteras från stadens alla stadsdelar. Sedan starten 2008 har mellan 7 000 och 11 000 deltagare per år varit inskrivna vid Jobbtorgen.

Kontakt

För frågor kontakta Eva Mörk (018-471 10 96, eva.mork@nek.uu.se) eller Katarina Thorén (08-674 73 57, katarina.thoren@socarb.su.se)