Jobbtorg Stockholm – resultat från en enkätundersökning

Författare: Matz Dahlberg, Och Tove Eliasson, Och Tamilla Johansson, Och Eva Mörk, Och Katarina Thorén, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:21

I denna studie undersöker vi med hjälp av enkätdata hur deltagarna vid Jobb­torgen i Stockholms stad ser på sin situation som arbetslösa och vilken hjälp och stöd de anser att de får av coacher och socialsekreterare. Vi fokuserar på gruppen utrikes födda, då bortfallet bland svenskfödda är stort. Vi under­söker även hur coacher och socialsekreterare ser på Jobbtorgen samt varandras arbete med arbetslösa försörjningsstödstagare.

En analys av svaren visar att deltagarna anser sig ha en svag ställning på arbetsmarknaden. De allra flesta uppger att de söker aktivt efter jobb, men att de inte har haft något jobb på länge (eller kanske aldrig). De tror att deras chanser att få ett arbete inom kort är små. Majoriteten av de svarande del­tagarna tycker att aktiviteten de deltar i är dålig och skulle hellre delta i någon annan aktivitet. Även om många tror att Jobbtorget kan hjälpa dem att få ett jobb, skulle de hellre söka jobb via Arbetsförmedlingen eller på egen hand. De deltagare som träffar sin coach relativt ofta och uppger att samarbetet med denne fungerar bra är mer positiva till den aktivitet de deltar i och tror i större utsträckning att Jobbtorget kan hjälpa dem att hitta ett arbete.