Kommunerna aktiva inom arbetsmarknadspolitiken

Hela 94 procent av Sveriges kommuner har deltagare i egna arbetsmarknadsinsatser, men omfattningen varierar. Det visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 11 juni 2017
Författare: Ulrika Vikman, Och Alexander Westerberg, Och

Parallellt med den statliga arbetsmarknadspolitiken har det vuxit upp en stor kommunal verksamhet. År 2015 hade 94 procent av kommunerna egna arbetsmarknadsinsatser och minst 83 000 personer deltog. Både socialtjänsten och Arbetsförmedlingen anvisar deltagare till kommunala insatser.

Omfattningen på kommunernas insatser varierar. När hänsyn tagits till befolkningens sammansättning och behov hade de kommuner som hade flest deltagare mer än 10 gånger fler inskrivna i kommunala insatser än de kommuner som hade minst antal deltagare. Vilka grupper som är inskrivna, och hur länge de är i en insats, varierar också.

– Vi har varit intresserade av att få en bättre bild av vilka kommuner som anordnar arbetsmarknadsinsatser idag. Vi visste att det fanns variationer, men blev ändå förvånade av att antal deltagare och målgrupper skilde sig så mycket åt, säger Alexander Westerberg som är en av rapportförfattarna.

Kommunernas kostnader varierar

Kommunernas sammanlagda kostnader för arbetsmarknadsinsatser har varierat. Från 1998 och framåt så sjönk kostanden per invånare, men har sedan 2009 konstant ökat och var 2015 på samma nivå som 1998.

Rapportförfattarna undersöker också varför de enskilda kommunernas kostnader skiljer sig så mycket åt. De finner att innan 2006 förklarar befolkningssammansättningen en stor del av skillnaderna. Fler arbetslösa och fler med ekonomiskt bistånd ledde till exempel till högre kommunala kostnader. Efter 2006 tycks få faktorer kunna förklara variationen. Kostnaderna följer till exempel inte arbetslöshetsnivåerna och i samband med krisår då arbetslösheten ökat har kostnaderna minskat.

Data och metod

I rapporten studeras kommunernas kostnader för arbetsmarknadsåtgärder under åren 1998–2015 samt deltagare i kommunala arbetsmarknadsinsatser under 2014 och 2015. Rapporten är av beskrivande karaktär och datamaterialet som används bygger framförallt på uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) men även på offentlig statistik och eget insamlat material.

Kontakt

IFAU-rapport 2017:7 "Arbetar kommunerna på samma sätt? Om kommunal variation inom arbetsmarknadspolitiken" är skriven av Ulrika Vikman och Alexander Westerberg. För mer information kontakta Ulrika Vikman på telefon 018-471 70 85.