Kort- och långsiktiga förändringar i företagens produktivitet påverkar låg- och högutbildades löner olika

En tillfällig förändring i ett företags produktivitet påverkar främst lågutbildade män i privat sektor, medan de högutbildade påverkas av mer långvariga produktivitetsförändringar visar ett nytt working paper från IFAU.

Publicerades: 03 maj 2019

Författare: Benjamin Friedrich, Och Lisa Laun , Och Costas Meghir, Och Luigi Pistaferri, Och

Hur produktiviteten utvecklas på det företag där en anställd arbetar spelar stor roll för löneutvecklingen. Om företagets produktivitet under en period ökar snabbare eller långsammare än annars kan det kallas en produktivitetschock. Det kan vara att efterfrågan snabbt faller på en producerad vara, eller att en ny uppfinning gör att produktionen blir billigare. Företagets vinst ökar eller minskar.

Lönespridning för högutbildade hänger nära samman med företagens produktivitet

En sådan tillfällig produktivitetschock påverkar främst lågutbildade mäns löner, medan de högutbildades löner påverkas först när förändringen blir mer långvarig. Löneskillnaden mellan högutbildade beror till stor del på vilket företag den anställde jobbar på. Skillnaden motsvarar 44 procent av lönespridningen vid 55 års ålder. Företagens produktivitet förklarar däremot mycket lite av varför lågutbildades löner skiljer sig åt över livscykeln.

– Kunskap om arbetsmarknad och lönesättning är viktig, säger Lisa Laun som är en av flera rapportförfattare. Vi ser att skillnader i företagens produktivitet är en viktig källa till ojämlikhet i löner och att en stor del av den inkomstrisk individer möter är bunden till företaget. I nationalekonomisk teori brukar vi annars ofta utgå från att lönen återspeglar den individuella produktiviteten.

Metod och data

Studien omfattar företag och anställda (26–55 år) i Sverige under åren 1997–2008, vilket motsvarar cirka 86 procent av de anställda inom den icke-finansiella privata sektorn. Produktivitet mäts som förädlingsvärde per anställd. Rapportförfattarna specificerar en teoretisk modell över anställda och företag som tar hänsyn till flöden mellan arbetsplatser och till arbetslöshet, och skattar företagens betydelse för de anställdas löner. Analysen görs på manliga anställda då de i mindre utsträckning arbetar deltid och information om antal arbetade timmar saknas.

 

Kontakt

IFAU Working paper 2019:9 Earnings dynamics and firm-level shocks är skrivet av Benjamin Friedrich vid Northwestern University, Lisa Laun vid IFAU, Costas Meghir vid Yale och Luigi Pistaferri vid Stanford University. För mer information kontakta Lisa Laun på lisa.laun@ifau.uu.se