Kortare arbetslöshetsperioder med jobbgarantin för ungdomar

Jobbgarantin för ungdomar medförde att arbetslösa ungdomar fick arbete något snabbare. Effekten drivs delvis av att ungdomar hittade arbete innan programmet började, visar ett nytt working paper från IFAU som undersökt åren 2008–2009.

Publicerades: 04 oktober 2016

Författare: Caroline Hall , Och Linus Liljeberg, Och Kaisa Kotakorpi, Och Jukka Pirttilä, Och

I december 2007 infördes programmet Jobbgarantin för ungdomar. Alla ungdomar under 25 år som varit arbetslösa i tre månader skulle anvisas till programmet. Rapportförfattarna studerar programmets första år och finner att arbetslösa i målgruppen hittar jobb något snabbare än personer som är något äldre och därmed inte kan ta del av programmet. En stor del av effekten verkar inträffa före personerna påbörjar programmet, dvs. genom en så kallad annonseringseffekt. Sannolikheten att hitta ett arbete före tre månaders arbetslöshet är ca 7 procent högre för de som är berättigade att delta i programmet jämfört med de något äldre arbetslösa.

– Kanske söker de som vet att de kommer att anvisas fler arbeten för att inte behöva delta, säger Caroline Hall. Mönstret att ungdomar lämnar arbetslösheten strax innan ett program ska starta är inte överraskande, utan något andra forskare också funnit i utvärderingar av tidigare ungdomsprogram i Sverige.

Annonseringseffekterna är tydligast bland arbetslösa som baserat på en statistisk modell kan väntas ha en relativt stark position på arbetsmarknaden. Bland de arbetslösa ungdomar som har svagast uppskattad ställning hittar rapportförfattarna inga statistiskt säkerställda annonseringseffekter. I denna grupp finns många som inte avslutat gymnasiet, är födda utanför Norden och betydligt fler har fått medicinering och läkarvård för psykisk ohälsa.

– Detta mönster indikerar att programmet delvis tycks fungera som ett screening-verktyg där unga med goda möjligheter att finna jobb lämnar förmedlingen före programstart och de som har svårigheter stannar, fortsätter Caroline Hall.

Ingen långsiktig effekt

Rapportförfattarna hittar inte några långsiktiga effekter av programmet. Omkring ett år efter arbetslöshetens början har arbetslösa som ingår i målgruppen hittat arbete i ungefär lika stor utsträckning som något äldre arbetslösa som inte har rätt att delta i programmet.

Jämför arbetslösa som precis fyllt respektive inte fyllt 25 år

Jobbgarantin för ungdomar är en viktig del av Arbetsförmedlingens ungdomsinsatser. Programmet infördes i december 2007 och riktar sig till arbetslösa under 25 år som varit arbetslösa i tre månader. I rapporten undersöks effekterna under programmets första år 2008–2009, då forskarna har tillgång till hälsodata för dessa år. Effekterna av införandet av jobbgarantin för ungdomar har studerats tidigare i IFAU-rapport 2011:1. De övergripande resultaten skiljer sig inte åt, men med hjälp av en förfinad metod kan författarna undersöka närmare om effekterna skiljer sig för olika grupper av arbetslösa.

Rapportförfattarna jämför hur lång tid det tar att hitta ett jobb för personer som är strax under 25 år och därmed kommer att anvisas till programmet, med personer som är strax över 25 år och därmed inte längre är behöriga (en så kallad ”regression discontinuity”-ansats). På så sätt jämförs grupper som ser likartade ut i genomsnitt vad gäller t ex utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet, men där endast en av grupperna kommer att anvisas till programmet.

Kontakt

IFAU Working paper 2016:15 Screening through activation: differential effects of a youth activation programme är skrivet av Caroline Hall och Linus Liljeberg, IFAU samt Kaisa Kotakorpi, Turku universitet och Jukka Pirttilä, Tampere universitet. För frågor kontakta Caroline Hall 018-471 60 51 eller caroline.hall@ifau.uu.se