Länder med aktiv arbetsmarknadspolitik och förskola har högt kvinnligt arbetskraftsdeltagande

Ett nytt working paper av Rense Nieuwenhuis vid Stockholms universitet visar att länder som har en aktiv arbetsmarknadspolitik och någon form av förskola för barnen också har ett högre arbetskraftsdeltagande och lägre arbetslöshet bland kvinnor.

Publicerades: 03 mars 2022

Författare: Rense Nieuwenhuis, Och

Forskaren har studerat välfärdsutgifter i 30 OECD-länder under perioden 1985-2018. Det högsta kvinnliga arbetskraftsdeltagandet finner han i länder som investerat i aktiv arbetsmarknadspolitik samt någon form av barnsomsorg och förskoleverksamhet.

Arbetslösheten bland kvinnor är lägre i länder med en aktiv
arbetsmarknadspolitik och det finns också ett samband mellan tillgången till barnomsorg och lägre arbetslöshet.

Samspelet mellan olika politikområden

Inom komparativ välfärdsforskning definieras välfärdspluralism som att både aktiv arbetsmarknadspolitik och förskola främjar sysselsättningen, men på skilda sätt för olika grupper. Nieuwenhuis menar att de korrelationer han observerar är i linje med en sådan hypotes.

-Arbetsmarknadspolitiken är kanske framför allt viktig för kvinnor som är aktiva på arbetsmarknaden, men det är tydligt i mina data att familje- och arbetsmarknadspolitiken samspelar för att kvinnorna ska gå in på arbetsmarknaden, säger Rense Nieuwenhuis.
Han finner vidare att politikområdena präglas av substitution snarare än komplement, iallafall under den senare delen av undersökningsperioden.

-I min länderjämförelse finner jag samband som kan tolkas som att arbetsmarknads- och familjepolitiken delvis är substitut till varandra, och har en avtagande marginalnytta: Om ett land ökar utgifterna i det ena politikområdet påverkar det avkastningen från det andra.

Kontakt

IFAU Working paper 2022:4 No activation without reconciliation? The
interplay between ALMP and ECEC in relation to women employment
unemployment and inactivity in 30 OECD countries 1985-2018 är skrivet av Rense Nieuwenhuis vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.
För mer information kontakta: rense.nieuwenhuis@sofi.su.se (engelska)