Sökkontrakt bra för arbetssökande med sämre förutsättningar

Arbetssökande med sämre förutsättningar får en ny anställning snabbare om de tidigt under arbetslösheten skriver under ett kontrakt som bland annat slår fast hur många jobb de ska söka. För andra grupper har en överenskommelse av denna sort bara en begränsad betydelse. Det visar ett nytt IFAU working paper baserat på data från en försöksverksamhet i Tyskland.

Publicerades: 25 mars 2021

Författare: Barbara Hofmann, Och Gesine Stephan, Och Arne Uhlendorff, Och Gerard J. van den Berg, Och

I Tyskland skriver den arbetssökande i början av arbetslösheten under en handlingsplan eller ett sorts sökkontrakt med sin arbetsförmedlare. Där klargörs vad den arbetssökande behöver göra för att vara berättigad till arbetslöshetsersättning, framförallt hur många arbeten hen ska söka. Om kontraktet inte följs kan ersättningen dras in.

För att ta reda på om överenskommelserna har någon effekt på hur länge de arbetssökande är arbetslösa lottades nyinskrivna arbetssökande in i grupper som skrev under kontrakten vid olika tidpunkter – efter en, tre eller sex månaders arbetslöshet.

För dem som bedömdes ha bättre förutsättningar på arbetsmarknaden spelade det liten eller ingen roll vid vilken tidpunkt kontraktet skrevs under. Men för arbetssökande som bedömdes ha sämre förutsättningar var det bättre att skriva på kontraktet tidigt. Av dem som skrev under överenskommelsen inom tre månader lämnade 53 procent arbetslösheten inom ett år, jämfört med 45 procent av dem som i stället skrev under sökkontraktet efter sex månader.

–De svagare grupperna hjälps verkligen av det här tydliga överenskommelsen, säger Gerard J. van den Berg som är en av flera rapportförfattare. De blir inte långtidsarbetslösa i lika hög utsträckning. För dem som bedöms vara närmare arbetsmarknaden spelar det däremot en rätt liten roll och vår forskning har faktiskt lett till att kontraktsskrivandet tagits bort för dem.

Försöksverksamhet och data

Handlingsplanerna eller sökkontrakten inrättades i Tyskland 2002. Förutom antalet arbeten som ska sökas kan överenskommelsen innehålla tidsgränser för att lämna in vissa underlag samt tidspunkt för nästa möte. Försöket genomfördes i fem större tyska regioner under 2012–2013. Registerdata har  kombinerats med data från enkäter riktade till arbetsförmedlare. Cirka 4 000 arbetssökande och 200 arbetsförmedlare ingår i undersökningsgruppen.

Kontakt

IFAU Working paper 2021:4 Mandatory integration agreements for unemployed job seekers: a randomized controlled field experiment in Germany är skrivet av Gerard J. van den Berg, IFAU; Barbara Hofmann, FEA Nuremberg samt Gesine Stephan och Arne Uhlendorff vid IAB Nuremberg.