Den kommunala aktiveringspolitiken av arbetslösa socialbidragstagare i praktiken

Det praktiska genomförandet av aktiveringskraven för arbetslösa socialbidragstagare kan skilja sig ifrån lagens formella intentioner och personalens egen beskrivning av verksamheten. Det framkommer i en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 30 juni 2010

Författare: Katarina Thorén, Och

Aktiveringsåtgärderna dåligt individanpassade

Många kommuner har aktiveringsåtgärder för arbetslösa socialbidragstagare inom ramen för socialtjänstens hantering av socialbidrag. Enligt såväl Socialtjänstlagen som åtgärdernas egna målsättningar ska aktiveringen vara individuellt anpassad och kompetenshöjande för den enskilde individen. I rapporten studeras två fall av kommunal aktiveringspolitik. Slutsatsen är att det är svårt att uppnå målen om individualisering: i) I stort sett alla klienter hänvisas till sina aktiveringsprogram utan att individuella bedömningar görs. Tyngdpunkten ligger inte på klienternas behov utan på praktiska frågor av typen vad som är praktiskt genomförbart och vilka aktiviteter som finns tillgängliga. Klienterna hänvisas kort sagt det som finns att få. ii) På grund av hög arbetsbelastning får klienter som står närmare arbetsmarknaden hjälp på bekostnad av de svårare grupperna. Studien visar på ett klassiskt implementeringsproblem där personalens handlingsutrymme och agerande påverkar den praktiska utformningen av aktiveringsinsatserna. I mötet mellan personal och handläggare får socialpolitiken sin konkreta form.

Direktobservationer av arbetet med aktivering på två orter

Sedan införandet av aktiveringsåtgärderna har de studerade kommunerna sänkt kostnaden för socialbidrag. Orsaken till denna sänkning har dock inte studerats närmare, det har t ex inte gjorts någon resultatutvärdering av aktiveringsåtgärderna. Syftet med denna rapport är att studera hur aktiveringskraven utformas i daglig kontakt med klienterna. Under 2002 och 2003 gjordes längre perioder av fältstudier med direktobservationer av arbetet på Jobbcentrum i Skärholmen och Källan i Osby. Intervjuer med personal och politiker samt dokumentstudier har också genomförts. De slutsatser som dras i rapporten kan inte självklart generaliseras utöver dessa två exempel, men fallstudierna är intressanta på grund av den stora offentliga uppmärksamhet dessa båda verksamheter fått.

Kontakt

För mer information Kontakta Katarina H. Thorén, telefon: 070-626 69 59, e-post:katarina.thoren@vxu.se