Omedvetna fördomar mot överviktiga och personer med arabiskt klingande namn

En ny IFAU-rapport visar att 88 procent av de undersökta omedvetet associerade överviktiga med en lägre prestationsförmåga än normalviktiga. 77 procent associerade omedvetet arabiskt klingande namn med en lägre prestationsförmåga i jämförelse med svenska namn.

Publicerades: 18 juni 2010

Författare: Jens Agerström, Och Rickard Carlsson, Och Dan-Olof Rooth, Och

I studien undersöks omedvetna fördomar mot överviktiga och män med arabiskt klingande namn bland 517 svenska arbetsgivare och rekryterare samt 175 studenter. En överväldigande majoritet (89 %) hade omedvetna negativa attityder gentemot män med arabiskt klingande namn och 77 procent associerade dessutom gruppen med en lägre prestation, jämfört med infödda svenska män. Hela 88 procent förknippade även överviktiga med lägre prestation relativt normalviktiga. Resultaten för arbetsgivar- och rekryterargruppen samt studentgruppen skiljer sig inte åt.

Att mäta omedvetna fördomar – automatiska associationer

Istället för att studera fördomar genom att t ex ställa direkta frågor används en mätmetod som mäter individers automatiska associationer (The Implicit Association Test). Testet består av fem delar och görs på en dator. Deltagarna ska sortera bilder och ord enligt ett visst mönster och deras reaktionstider mäts när de parar ihop dem med lågpresterande attribut.

Viktigt med de omedvetna fördomarna


Forskningen har tidigare främst fokuserat på att arbetsgivare särbehandlar utifrån medvetna val.

 – Våra resultat visar att särbehandling i anställningsprocessen inte behöver vara ett medvetet val utan kan ske omedvetet och vara påverkat av rekryterarnas implicita fördomar, säger Dan-Olof Rooth som är en av forskarna bakom studien.

Rapporten är den första studien som särskiljer omedvetna attityder och prestationsstereotyper. Testen gjordes under 2006–2007.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta  oss på ifau@ifau.uu.se.