Pappans föräldraledighet ökar mammans lön

Vi vet sedan tidigare att föräldraledighet gör att inkomstutvecklingen blir sämre. För kvinnor där mannen också varit föräldraledig är denna minskning dock inte lika stor. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 18 maj 2010

Författare: Elly-Ann Lindström, Och

Rapportförfattaren visar att när det förstfödda barnet är fyra år har mamman och pappan 4,5 respektive 7,6 procents lägre inkomst för varje månad han eller hon tagit ut föräldraledighet. Längden på männens ledighet spelar även roll för kvinnornas framtida lön. För varje månad som pappan är föräldraledig ökar mammans framtida årsinkomst med nära 7 procent. Det gäller även sedan man tagit hänsyn till hur länge mamman själv varit föräldraledig. Mammornas föräldraledighet påverkar dock inte pappornas framtida årsinkomst.

– Kanske bidrar en mer jämnt fördelad föräldraledighet till ett mer jämställt familje- och arbetsliv även efter föräldraledighetens slut, säger Elly-Ann Johansson som gjort studien. Eftersom jag studerar årsinkomster kan jag dock inte säga om mammans ökade inkomst beror på om hon jobbar mer eller om hon får en högre månadslön. Men det är troligt att arbetad tid spelar roll eftersom effekterna är så stora, jämfört med tidigare studier på månadslöner.

Hur tar man hänsyn till att föräldraparen är olika?

Familjer som väljer att ta ut föräldraledighet på olika sätt skiljer sig troligen åt på flera viktiga punkter. Därför går det inte att rakt av jämföra familjer med varandra för att se hur föräldraledigheten påverkar inkomsten. Rapporten jämför istället förändringen i inkomster före och efter det första barnets födelse. Familjerna följs tills barnet fyller fyra år.

– Till exempel kan man tänka sig att mammor som värderar karriär och arbetsliv högt både har högre inkomster och tar ut en mindre andel av föräldraledigheten, jämfört med mindre karriärinriktade mammor. Alla sådana skillnader mellan familjer som inte varierar över tid tar jag hänsyn till, förklarar Elly-Ann.

17 000 familjer studeras

Rapporten undersöker 17 000 familjer som fick sitt första barn antingen kring årsskiftena 1993/1994 och 1994/1995 eller 2000/2001 och 2001/2002. Föräldraledigheten mäts tills barnet fyllt tre år och inkomsten som förändringen från ett år före barnets födsel tills barnet fyller fyra år.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta IFAU på 018-471 70 91