Uppföljning av EU:s rekommendationer om sysselsättningspolitiken

Den låga sysselsättningen och höga arbetslösheten har länge varit föremål för intensiva diskussioner inom Europeiska unionen. Ett viktigt steg mot en mer samordnad politik och en gemensam strategi för ökad sysselsättning togs i och med att stats- och regeringscheferna i juni 1997 i Amsterdam enades om en särskild avdelning för sysselsättning i det s k Amsterdamfördraget.

Publicerades: 24 augusti 2010

Författare: Susanne Ackum Agell, Och Anders Forslund, Och Maria Hemström, Och Oskar Nordström Skans, Och Caroline Hall , Och Björn Öckert, Och

År 2002 har EU:s sysselsättningsstrategi varit i kraft i 5 år och medlemsstaterna har därför enats om att utvärdera strategin och dess effekter på sysselsättningsutvecklingen inom unionen. Det primära syftet är att analysera vilken effekt sysselsättningsstrategin har haft på utformningen av den nationella politiken och på sysselsättningsutvecklingen i medlemsländerna. Resultatet ska bidra till att vidareutveckla strategin för framtiden för att uppnå de gemensamt uppsatta målen för ökad tillväxt och sysselsättning i Europa.

Den nationella utvärderingen syftar till att: (A) beskriva den nationella politiken efter sysselsättningsstrategins ikraftträdande och analysera i vilken utsträckning politiken ligger i linje med riktlinjernas intentioner; (B) beräkna de initierade åtgärdernas omfattning och resultat; (C) skatta effekterna av de vidtagna åtgärderna och i vilken grad de har bidragit till att uppfylla de gemensamma övergripande målen för sysselsättningsstrategin.

Den svenska nationella utvärderingen är uppdelad i olika delprojekt där IFAU fått i uppdrag av Näringsdepartementet att belysa följande:

  1. Uppföljning av EU:s rekommendationer för arbetsmarknadspolitiken (Stencil 2001:4). Kontaktperson: anders.forslund@ifau.uu.se
  2. Uppföljning av EU:s rekommendationer för integrering av invandrare på arbetsmarknaden (Stencil 2001:5). Kontaktperson: olof.aslund@ifau.uu.se
  3. Uppföljning av EU:s rekommendationer på skatte- och bidragsområdet (Stencil 2001:6). Kontaktperson: peter.fredriksson@nek.uu.se
  4. Uppföljning av EU:s rekommendationer på jämställdhetsområdet (Stencil 2001:7). Kontaktperson: marianne.sundstrom@sofi.su.se