Arbetsförmedlare har stor betydelse för de arbetssökandes jobbchanser

Det är stora skillnader i hur snabbt arbetsförmedlare får de arbetssökande i jobb. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 16 juni 2021

Att få en skicklig arbetsförmedlare ökar den arbetssökandes chanser på arbetsmarknaden påtagligt. Rapportförfattarna studerar ca 6 800 arbetsförmedlare och ca 1 600 000 arbetssökande 2003–2010. Den arbetssökandes sannolikhet att lämna arbetslöshet inom 180 dagar ökar med cirka 3 procentenheter om den arbetssökande får en förmedlare som är bra istället för genomsnittlig.  

–I statistiska termer innebär bra ”en standardavvikelse bättre”, vilket vi bedömer är en relativt stor effekt, säger Jonas Cederlöf som är en av flera rapportförfattare.

Förmedlare som träffar sina arbetssökande ofta lyckas bättre än andra

Vad är då en ”bättre” arbetsförmedlare? Resultaten visar att kvinnliga arbetsförmedlare presterar bättre än män och förmedlare med minst två års erfarenhet i yrket når bättre resultat än nyanställda. De arbetsförmedlare som träffar sina arbetssökande oftare än genomsnittet lyckas också bättre än andra.

–Att få en förmedlare som träffar sina arbetssökande ofta ökar sannolikheten att lämna arbetslöshet inom 180 dagar med ca 4 procentenheter, säger Johan Vikström. 

Hur arbetssökande och förmedlare matchas spelar roll

Vem som är en ”bättre” arbetsförmedlare kan variera beroende på vem som söker arbete. Arbetssökande gynnas av att ha en förmedlare som har samma kön samt liknande utbildning och arbetslivserfarenhet som den arbetssökande själv. En förklaring till det senare skulle kunna vara att förmedlaren då har tillgång till ett bredare eller mer relevant kontaktnät och i och med det kan hjälpa den arbetssökande på ett effektivare sätt.

– Det har hänt en hel del på Arbetsförmedlingen sedan 2010, säger Martin Söderström. Det är dock troligt att faktorer som kännetecknade framgångsrika arbetsförmedlare då fortfarande är relevanta idag, och att de också är giltiga för personal hos fristående matchningsaktörer.

Utnyttjar en datumregel för att beräkna effekter

Rapportförfattarna utnyttjar att vissa arbetsförmedlingskontor fördelade arbetssökande till förmedlare utifrån de sökandes födelsedatum. Datumregeln gör att arbetsförmedlarna i genomsnitt får arbetssökande med likartade förutsättningar på arbetsmarknaden. Effekterna av förmedlarnas arbete går därmed att mäta på ett trovärdigt sätt.

Kontakt

IFAU Rapport 2021:13 ”Vad kännetecknar en framgångsrik arbetsförmedlare?” är skriven av Jonas Cederlöf, University of Edinburgh och IFAU, Martin Söderström IFAU och Johan Vikström Uppsala universitet och IFAU. Rapporten är en sammanfattning av Working paper 2021:9. För mer information kontakta Jonas på jonas.cederlof@ed.ac.uk eller (+46) 070-6720074.