Blyförbud förbättrade barns livschanser

Barn som exponerats för bly klarar sig sämre i skolan och har en ökad risk för kriminalitet. Det visar ny forskning från IFAU, gjord av forskare vid IFAU och Stockholms universitet.

Publicerades: 22 maj 2017
Författare: Hans Grönqvist, Och Peter Nilsson, Och Per-Olof Robling, Och

Rapportförfattarna jämför barn som hade mycket bly i sin närmiljö under de tre första åren av sina liv med barn som levde i områden med lägre blyföroreningar. De finner att de barn som levde i en blyförorenad miljö hade sämre skolresultat och lägre sannolikhet att avsluta gymnasiet. Gruppen hade även en något högre risk att begå brott.

När hänsyn tas till att familjer som bor i olika områden ser olika ut, till exempel har olika hög utbildning eller inkomst, har barn i blyförorenade områden betydligt sämre utfall. Effekterna är störst bland pojkar.

– Vi tycker att det är relativt stora effekter, säger Peter Nilsson, som är en av flera forskare som skrivit rapporten. En minskning av blyhalten i blodet från 10 till 5 mikrogram per deciliter leder till exempel till en ökning av sannolikheten att klara gymnasiet med 10 procent. Denna minskning motsvarar skillnaden mellan det tolererbara gränsvärde som gällde fram till 2012 och det som gäller i dag, och den ungefärliga skillnaden i blodblyhalter mellan barn som föddes i början respektive slutet av 1970-talet.

Effekterna är olika stora beroende på hur mycket bly barnen utsatts för.

Miljöpolitik minskade utsläppen

När den högsta tillåtna blyhalten i bensin sänktes med nästan 80 procent 1973 och 1981 minskade blyföroreningarna. Det uppstod "naturliga experiment" då koncentrationen av bly i olika områden i Sverige påverkades i olika grad av regleringarna. Blynivåerna föll mest i områden med höga blynivåer vilket gör det möjligt för forskarna att jämföra utfallen för barn som råkade bo i områden med hög blyexponering med barn som bodde i områden med låg blyexponering. Det minskar risken att resultaten störs av andra faktorer. Rapportförfattarna följer 800 000 barn i mer än 20 år.

Kontakt

IFAU-rapport 2017:4 "Kan miljöpolitik förbättra barns livschanser? Erfarenheter från utfasningen av bly ur bensin" är skriven av Hans Grönqvist vid IFAU samt Peter Nilsson och Per-Olof Robling vid Stockholms universitet. Rapporten är en sammanfattning av IFAU Working paper 2017:4 "Early lead exposure and outcomes in adulthood".

För mer information kontakta Peter Nilsson på telefon 0735-400 629, eller e-post.