Erfarenheter från den nya matchningstjänsten Krom visar på utmaningar med reformeringen av Arbetsförmedlingen

En ny IFAU-rapport studerar Arbetsförmedlingens försöksverksamhet med den nya matchningstjänsten Krom.

Publicerades: 14 april 2021

Som en följd av januariavtalet ska fristående aktörer genomföra det konkreta arbetet med att hjälpa de arbetssökande in på arbetsmarknaden. Som en del av reformering av Arbetsförmedlingen infördes tjänsten Kundval rusta och matcha (Krom) som en försöksverksamhet i 32 kommuner den 30 mars 2020. I december 2020 arbetade 37 fristående aktörer med att hjälpa arbetssökande i Krom.

–Det är bra att det finns många leverantörer, säger Martin Söderström som är en av flera rapportförfattare. Men det relativt stora antalet leverantörer ska inte tas som intäkt för att nuvarande utformning av Krom nödvändigtvis skapar förutsättningar för en långsiktigt livskraftig marknad över hela landet. I Krom-områdena fanns redan fristående aktörer som arbetade med matchning av arbetssökande på Arbetsförmedlingens uppdrag och vi har bara följt tjänsten under ett knappt år.

Profileringsverktyget kan utvecklas

Arbetsförmedlarna bedömer om Krom är en lämplig insats för de arbetssökande och delar in Kromdeltagarna i tre grupper utifrån hur lätt eller svårt de har att få ett jobb. Bedömningen görs med hjälp av ett statistiskt profileringsverktyg. De fristående aktörernas ersättning är högre för arbetssökande som bedöms ha svårare att få jobb.

Rapportförfattarna bedömer att profileringsverktyget inte på ett tillräckligt bra sätt hanterar det faktum att de arbetssökandes jobbchanser minskar ju längre tid de har varit arbetslösa. Det får till följd att de arbetssökande som varit arbetslösa länge bedöms stå närmare arbetsmarknaden än vad de i själva verket gör.

–Många av deltagarna i Krom har långa inskrivningstider och därför låga jobbchanser, säger Johan Vikström som är en annan av rapportförfattarna. I en reformerad myndighet, där ett profileringsverktyg sannolikt får en framträdande roll, är det viktigt att ett sådant verktyg verkligen fångar jobbchanserna på bästa möjliga sätt.

Blandade erfarenheter av Krom bland förmedlare och leverantörer  

En del av de intervjuade arbetsförmedlarna upplever att informationen och stödet när Krom infördes på det hela taget har varit bra. Andra har upplevt stora problem under genomförandeperioden. Problemen är framförallt kopplade till det nya ärendehanteringssystem som infördes samtidigt med Krom.  

De fristående aktörer som intervjuats upplever att de har relativt stor frihet att anpassa de arbetssökandes aktiviteter, vilket är i linje med intentionerna med Krom. Trots friheten att välja arbetssätt beskriver aktörerna sitt arbete med deltagarna på ett mycket likartat sätt. Rapportförfattarna finner att de arbetssökande deltar i ungefär samma sorts aktiviteter oberoende av vilken av de tre nivåerna de tillhör.

Intervjuer och dataanalys

Rapportförfattarna analyserar utvecklingen i Krom under 2020 med hjälp av registerdata från Arbetsförmedlingen och intervjuer med arbetsförmedlare och handledare hos de externa leverantörerna.

Kontakt

IFAU-rapport 2021:7 ”Krom – erfarenheter från en ny matchningstjänst med fristående leverantörer inom arbetsmarknadspolitiken” är skriven av Helge Bennmarker, Martin Lundin, Tove Mörtlund, Kristina Sibbmark, Martin Söderström och Johan Vikström, alla vid IFAU. Kontakta Martin Söderström för mer information: 018-4716053, martin.soderstrom@ifau.uu.se.