Utbildningens roll för social rörlighet

Mindre klasstorlek, ökade skolresurser, hög lärarkvalitet och mer individuell handledning är viktiga insatser för att öka allas möjligheter att klara skolan och öka den sociala rörligheten. Det visar en ny utbildningsekonomisk översikt från IFAU.

Publicerades: 06 juli 2023

Författare: Helena Holmlund, Och Martin Nybom, Och

Det finns en bred enighet om att alla elever ska ha lika möjligheter att lyckas i skolan, men familjebakgrunden förklarar fortfarande en stor del av elevernas resultat och framgång på arbetsmarknaden. Skolan har en viktig kompensatorisk roll där utbildningen ska bidra till att utjämna skillnader mellan elever med olika familjebakgrund.

Översikten visar på flera faktorer som är bra både för elevernas skolresultat och arbetsmarknadsutfall senare i livet. 

Minskad klasstorlek, ökade skolresurser, individuell handledning och förbättrad lärarkvalitet är insatser som enligt forskningen både är bra för eleverna på kort och lång sikt samt särskilt bra för dem med sämre förutsättningar.

–För att öka den sociala rörligheten är det särskilt önskvärt att insatser som görs är extra bra för dem med mindre gynnsamma förutsättningar, säger Martin Nybom som är en av rapportförfattarna.

–Även om minskad klasstorlek och bättre lärare nog är bra för alla elever, finns tecken på att de är ännu lite bättre för dem som inte har föräldrar som kan kompensera för brister i skolan.

Även högskoleutbildningen och hur högskolestudier finansieras är viktigt för social rörlighet då en universitetsexamen har en mycket stor betydelse för en god inkomstutveckling och levnadsstandard.

Bakgrund

Översikten sammanfattar de viktigaste resultaten avseende sambandet mellan olika utbildningsinvesteringar och social rörlighet inom utbildningsekonomisk forskning. Rapporten utgår från humankapitalteori och diskuterar ett urval av teorier som illustrerar potentiellt viktiga mekanismer.

Kontakt

IFAU-rapport 2023:13 ”Utbildning och social rörlighet” är skriven av Helena Holmlund och Martin Nybom vid IFAU. Rapporten är en sammanfattning av Working paper 2023:18. För mer information kontakta Martin Nybom, tel 018-471 70 79, e-post: martin.nybom@ifau.uu.se.