Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Aktiviteter för flykting- och anhöriginvandrare inom etableringsprogrammet

Sammanfattning av Rapport 2020:4

Under de senaste åren har ett stort antal flykting- och anhöriginvandrare kommit till Sverige. Samtidigt har tidigare forskning visat att det tar det lång tid för gruppen att etablera sig på arbetsmarknaden. En viktig del för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden är deltagande i det så kallade etableringspro-grammet. I rapporten analyseras deltagande i olika aktiviteter inom ramen för programmet. Vad som framkommer är att en stor del av de nyanlända framförallt deltar i insatser av förberedande karaktär under programtiden. En förhållandevis liten andel tar del av arbetsmarknads-relaterade insatser såsom arbetsmarknads-utbildning och subventionerad anställning. Vidare framkommer att det finns stora skillnader mellan män och kvinnor: kvinnor deltar i förberedande insatser under längre tid medan män i högre utsträckning tar del av arbetsmarknadsrela-terade insatser. Kvinnor gör också i högre utsträckning uppehåll i programmet på grund av föräldraledighet.


Publicerad av:

Sofia Malmer

Senast uppdaterad:

2020-02-18