Den allmänna opinionens påverkan på arbetsmarknadspolitiska reformer

Författare: Mikael Persson, Och Love Christensen, Och

Dnr: 149/2020

Projektets övergripande syfte är att undersöka hur den allmänna opinionen påverkar utformandet av arbetsmarknadspolitiken. Projektet består av två delstudier. Den första fokuserar på politikernas agerande undersöker vilka arbetsmarknadspolitiska reformer som genomförs och när dessa genomförs. Vilka reformförslag blir faktisk politik och vilka förblir förslag? Den andra fokuserar på väljarna och vilka faktorer som påverkar den allmänna opinionen om arbetsmarknadspolitiska reformer. Har exempelvis reformernas effektivitet någon påverkan på hur väljare uppfattar förslagen eller speglar reformattityder enbart egenintresse eller ideologiska ståndpunkter?

I båda dessa studier använder vi oss av data på arbetsmarknadspolitiska förslag som förekommit i den offentliga debatten, opinionsmätningar som mätt stödet för dessa samt information om huruvida de har genomförts från 2002 fram till idag. Därtill kommer vi att genomföra experiment med både politiker och väljare, där vi studerar hur allmänhetens stöd för reformerna och reformernas innehåll och konsekvenser påverkar både politikers och väljares uppfattning om reformerna.

Utöver viktig kunskap om de lagar som reglerar arbetsmarknadens funktionssätt bidrar projektet med insikter om i vilken utsträckning politiker tar hänsyn till väljarnas åsikter i utformandet av faktisk politik.