Föräldrapenning och nyanlända familjers integration i arbetsliv och förskola

Författare: Caroline Hall , Och Erica Lindahl, Och Malin Tallås Ahlzén, Och Anna Thoresson, Och

Dnr: 115/2019

Invandrade mödrar förvärvsarbetar i betydligt lägre grad än infödda och deras barn deltar i lägre utsträckning i förskola, trots att forskning från andra länder indikerar att tillgång till förskola kan vara särskilt viktigt för invandrade barns skolutfall. Detta projekt kommer att undersöka vilken betydelse tillgången till föräldrapenning har för nyanlända föräldrars arbetskraftsdeltagande och deras barns deltagande i förskola.

En generös föräldraförsäkring ses ofta som nödvändigt för att kvinnor inte ska lämna arbetsmarknaden när de får barn. För nyanlända kvinnor som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden före barnafödande kan möjligheten till längre betald ledighet i stället fördröja arbetsmarknadsinträdet liksom barnens förskolestart.

För att skatta kausala effekter av tillgång till föräldrapenning kommer vi utnyttja en regeländring i föräldraförsäkringen. Tidigare fick nyanlända full föräldrapenning (480 dagar) även för äldre barn (upp till 4 år, och för barn födda före den 1 januari 2014 upp till 8 år). Sedan den 1 juli 2017 minskar antalet föräldrapenningdagar i takt med barnets ålder: en 2-åring berättigar till 200 dagar och en 3-åring (eller äldre) till 100 dagar.

Denna regeländring gör att antalet föräldrapenningdagar som en nyanländ familj är berättigad till kan skilja sig avsevärt åt beroende på den exakta tidpunkten för uppehållstillstånd och barnets exakta ålder.