Decentraliserad arbetsmarknadspolitik - effekter av ett ökat kommunalt inflytande i arbetsförmedlingsnämnderna

Författare: Martin Lundin, Och Per Skedinger, Och

Publicerad i: Arbetsmarknad och Arbetsliv 2001, årg. 7, nr. 1, s. 47-63

Sammanfattning av Rapport 2000:7

Decentralisering av beslutsfattande till lokal nivå i arbetsmarknadspolitiken möjliggör ett bättre utnyttjande av kunskap om lokala förhållanden, men kan också leda till att nationellt fastställda mål åsidosätts. Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av en försöksverksamhet, som genomfördes 1996. Försöket innebar att det kommunala inflytandet i arbetsförmedlingsnämnderna förstärktes i vissa kommuner. Enkätresultat pekar på icke obetydliga skillnader mellan nämndledamöternas och statens mål avseende nämndernas verksamhet. De ekonometriska resultaten tyder inte på att den geografiska inlåsningen av arbetssökande ökade i försökskommunerna i förhållande till andra områden. Däremot noteras en ökning av lokala initiativ i form av en högre andel personer i arbetsmarknadsåtgärder organiserade av kommunerna. Vidare förefaller kommunerna i viss mån vara mer benägna än andra projektägare att inrikta åtgärderna mot utsatta grupper.