Ses vi på jobbet? Etnisk segregation mellan arbetsplatser 1985-2002

Författare: Oskar Nordström Skans, Och Olof Åslund, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2006, årg. 34, nr. 6, s. 43-55

Sammanfattning av Rapport 2005:17

Vi studerar etnisk arbetsplatssegregation i Sverige under perioden 1985–2002. Invandrare i Sverige arbetar med andra invandrare i betydligt högre grad än vad som kan motiveras utifrån andra karaktäristika som kön, ålder, utbildning, kommun och industri. Sådan ”överexponering” är speciellt tydlig gentemot personer som är födda i samma region som personen själv. Segregationen på arbetsmarknaden har ökat kraftigt under perioden. Till största delen förklaras detta av att en allt mindre andel av invandrarbefolkningen tillhör grupper med låg överexponering av invandrare, som till exempel finlandsfödda. Över­expo­neringen är i allmänhet högre i grupper med svag ställning på arbetsmarknaden, men återfinns bland alla grupper av personer och även på stora arbetsställen. Resultaten tyder på ett negativt samband mellan ekonomisk status och anställ­ning på invandrartäta arbetsställen.