Är det bättre att börja skolan tidigare?

Författare: Peter Fredriksson, Och Björn Öckert, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2008, årg. 36, nr 2, s. 17-32

Sammanfattning av Rapport 2006:12

I Sverige börjar barn skolan det år de fyller sju. De som är födda i slutet på ett år och de som är födda precis i början på nästa år, börjar därmed i skolan vid olika åldrar trots att de är födda ungefär samtidigt. Vi utnyttjar denna regel för att mäta effekterna av ålder vid skolstarten på betyg, utbildningsnivå och ar-betsinkomster. Resultaten visar att barn som börjar skolan vid en något högre ålder lär sig mer i skolan och skaffar sig en längre utbildning än sina yngre kamrater. Barn till föräldrar med svagare studietradition har mer att vinna på att börja skolan senare. På lång sikt får de som börjar skolan när de är äldre en nå-got högre inkomst. Eftersom barn som börjar skolan senare också kommer ut på arbetsmarknaden senare, är inkomsterna sett över hela livet dock något lägre än för barn som börjar skolan tidigare. Vi finner också att effekten av ålder vid skolstarten huvudsakligen beror på absolut mognad, snarare än på åldern i för-hållande till klasskamraterna.