Incitamentseffekter och Försäkringskassans kostnader av kollektivavtalade sjukförsäkringar

Författare: Patrik Hesselius, Och Malin Persson, Och

Sammanfattning av Rapport 2007:16

I samband med att reglerna för den svenska sjukförsäkringen förändrades den första januari 1998 så tilläts återigen kompletterande ersättning från kollektivavtalade sjukförsäkringar efter den 90:e dagen av sjukfrånvaro utan att sjuk-penningen minskades. Vi undersöker, med hjälp av individdata, effekterna av denna regeländring på sjukfrånvarons längd för anställda i den kommunala sektorn – en grupp som erhöll en tioprocentig ersättningsökning dag 91 till 360 efter regeländringen. Resultaten visar på en ökning av längden på sjukfrånvaron med 4,7 dagar i genomsnitt. Eftersom sjukskrivningsperioderna förlängs p g a den kompletterande försäkringen så ökar kostnaderna för det offentliga försäkringssystemet. Kostnaden för Försäkringskassan ökade med tre procent; mätt i kronor så uppskattas ökningen av kostnaden uppgå till drygt 100 miljoner kronor för sjukfall som startade under 1999. Om tilläggsförsäkringen skulle bära även dessa kostnader så borde premien öka med 22 procent.