Påverkar olika hårda krav på aktivering av socialbidragstagare var man väljer att bo?

Författare: Karin Edmark, Och

Sammanfattning av Rapport 2007:26

Den här rapporten undersöker om hårdare krav, i form av obliga-
toriska aktiveringsprogram för individer med försörjningsstöd i Stock-
holms stadsdelar, har påverkat ‡yttströmmarna mellan stadsdelar-
na. Tanken är att sådana krav kan få individer som har hög risk att
bli bidragstagare att ‡ytta till stadsdelar som inte ställer krav på
aktivering. Sammantaget tyder resultaten dock inte på att aktive-
ringsprogrammen har några e¤ekter på ut‡yttningen av individer i
riskzonen för att få försörjningsstöd.

Den här rapporten undersöker om hårdare krav, i form av obligatoriska aktiveringsprogram för individer med försörjningsstöd i Stockholms stadsdelar, har påverkat flyttströmmarna mellan stadsdelarna. Tanken är att sådana krav kan få individer som har hög risk att bli bidragstagare att flytta till stadsdelar som inte ställer krav på aktivering. Sammantaget tyder resultaten dock inte på att aktiveringsprogrammen har några effekter på utflyttningen av individer i riskzonen för att få försörjningsstöd.