Underutnyttjad utbildning och lönegapet mellan kvinnor och män

Författare: Mats Johansson, Och Katarina Katz, Och

Sammanfattning av Rapport 2007:11

Det är vanligare att kvinnor har en högre utbildning än vad som typiskt krävs för deras yrke (överutbildning), medan män i högre utsträckning än kvinnor har en lägre utbildning än vad som typiskt krävs för deras yrke (underutbildning). I denna studie undersöker vi i vilken utsträckning denna över- och under-utbildning påverkar könslönegapet och skillnader i utbildningsavkastning i Sverige mellan 1993 och 2002.
Resultaten visar att över- och underutbildning bidrar betydligt mer till köns-löneskillnaderna än traditionella humankapitalvariabler, som utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet. I dekomponeringar minskar över- och underutbild-ningsvariabler könslönegapet med mellan en tiondel och en sjättedel, vilket är mellan en tredjedel och hälften av vad könssegregeringen på arbetsmarknaden förklarar. Det är med andra ord viktigt att ta hänsyn till över- och under-utbildning när könslöneskillnader analyseras. Resultatet att kvinnor har lägre avkastning på utbildning än män kvarstår dock.

Det är vanligare att kvinnor har en högre utbildning än vad som typiskt krävs för deras yrke (överutbildning), medan män i högre utsträckning än kvinnor har en lägre utbildning än vad som typiskt krävs för deras yrke (underutbildning). I denna studie undersöker vi i vilken utsträckning denna över- och underutbildning påverkar könslönegapet och skillnader i utbildningsavkastning i Sverige mellan 1993 och 2002. Resultaten visar att över- och underutbildning bidrar betydligt mer till könslöneskillnaderna än traditionella humankapitalvariabler, som utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet. I dekomponeringar minskar över- och underutbildningsvariabler könslönegapet med mellan en tiondel och en sjättedel, vilket är mellan en tredjedel och hälften av vad könssegregeringen på arbetsmarknaden förklarar. Det är med andra ord viktigt att ta hänsyn till över- och under-utbildning när könslöneskillnader analyseras. Resultatet att kvinnor har lägre avkastning på utbildning än män kvarstår dock.