Kvinnor ”överutbildade” i större utsträckning än män

Kvinnor har lägre lön trots att de har lika hög utbildning som män. En del av förklaringen ligger i att kvinnor arbetar i yrken som anses kräva mindre utbildning. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 17 juni 2010

Författare: Mats Johansson, Och Katarina Katz, Och

Ungefär hälften av de anställda i Sverige har den utbildning som normalt anses krävas för det yrke de arbetar inom. Det finns systematiska skillnader mellan kvinnor och män: kvinnor är överutbildade, medan män oftare är underutbildade i förhållande till det normala utbildningskravet i yrket. Dessa skillnader bidrar till att kvinnor i genomsnitt har lägre lön än män.

Ett internationellt fenomen

Svenska kvinnor har högre utbildningsnivå än män och nästan lika mycket arbetslivserfarenhet. Trots det arbetar de i yrken som kräver mindre utbildning, dvs de är överutbildade i större utsträckning än män. Samma mönster återfinns även i andra länder.

Överutbildade har lägre lön än andra med samma utbildningsnivå

I jämförelse med andra anställda med lika lång utbildning har överutbildade lägre lön. Anställda som har lägre utbildning än vad som normalt krävs i deras yrke (anställda som är underutbildade) har däremot högre lön än andra anställda med samma utbildningsnivå.

Över- och underutbildning – en bortglömd fråga

Att överutbildning är vanligare bland kvinnor bidrar alltså till att kvinnor har lägre genomsnittslön. Skillnaderna i över- och underutbildning kan förklara mellan en sjättedel och en tiondel av den totala skillnaden i timlön mellan kvinnor och män i Sverige under perioden 1993–2002. Trots detta har bristen på överensstämmelse mellan utbildningsnivå och yrke varit mycket litet uppmärksammad i debatten.

Resultaten bygger på uppgifter från Statistiska Centralbyråns databas Hushållens ekonomi (HEK) åren 1993–2002. De data som används omfattar i snitt, 8 500 anställda i åldern 20–64 år per år.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta Mats på telefon 073-809 17 65, e-post mats.johansson@forsakringskassan.se eller Katarina på telefon 073-442 40 36, 054-700 20 18, e-post katarina.katz@kau.se