Hemmens modernisering och svenska hushålls tidsanvändning 1920-90

Författare: Lars Svensson, Och

Sammanfattning av Rapport 2008:19

Moderniseringen av svenska hem under 1900-talet med­förde en avsevärd produktivitetstillväxt i hushållsarbetet. Tid frigjordes från hushållsarbetet och fördes så små­ningom ut på arbetsmarknaden. Däremot tycks inte produkti­vitetstillväxten generellt ha växlats in i ökad fritid. Tidsanvändnings­data avslöjar i stället en svensk variant av vad som kallats Cowan­paradoxen: tiden för hushållsarbete minskade inte. I stället ökade produktionsvolymen av hushållstjänster påtagligt när hemmen moderniserades. Detta var emellertid fallet endast i hushåll där förekomsten av små barn utgjorde ett hinder för att omfördela tid mellan hushåll och arbets­marknad och bara under en begränsad period. En uppsättning nya formella och informella institu­tioner skulle så småningom avlägsna detta hinder genom att omdefiniera begreppet små barn och bana väg för tvåförsörjarfamiljens genombrott på bred front. Cowan­paradoxen löstes upp genom att ”hemmafrun” ersattes av tillfälligt föräldralediga hemarbetande.