Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Författare: Kristina Sibbmark, Och Gabriella Chirico, Och

Sammanfattning av Rapport 2008:29

Sedan 2006 kan landstingen få ett ekonomiskt bidrag om de arbetar tillsam­mans med Försäkringskassan för att minska sjukfrånvaron, den s.k. Sjukvårds­miljarden. I den här rapporten redovisas en kartläggning av åtgärder som ge­nomförts i landstingen under Sjukvårdsmiljardens två första år. Några av de vanligaste åtgärderna har varit att ta fram handlingsplaner för sjukskrivningsar­betet, inrätta team och koordinatorer samt att satsa på kompetenshöjande insat­ser för landstingens personal. Endast ett fåtal landsting har föreslagit åtgärder som inkluderar den sjukskrivnes arbetsgivare.