Hur bör en arbetsvärderingsmodell specificeras? – en analys baserad på mångdimensionell beslutsteori

Författare: Stig Blomskog, Och Johan Bring, Och

Sammanfattning av Rapport 2009:19

Till följd av diskrimineringslagens (tidigare jämställdhetslagen) krav om att arbetsgivare ska genomföra lönekartläggningar är arbetsvärderingar idag en del av lönebildningsprocessen på företagsnivå. För ett typiskt arbetsvärderingssystem gäller att värderingsinformationen om arbeten representeras av en additiv värde­ringsmodell som består av en viktad summa av poängskalor. Vårt syfte är att påvisa vilka formella krav och tolkningsproblem som aktualiseras då arbets­värderingar tillämpas. Vi bedömer att det i synnerhet är tolkningen av viktningen som missförstås. Vi finner också att anvisningarna i arbetsvärderingssystemet Analys Lönelots om hur viktningen ska genomföras är bristfälliga. Analys Löne­lots rekommenderas av JämO. Bristfälliga anvisningar medför att validitet och reliabilitet hos en arbetsvärderingsmodell kan ifrågasättas.