Hur överförs förmågor mellan generationer?

Författare: Erik Grönqvist, Och Jonas Vlachos, Och Björn Öckert, Och

Sammanfattning av Rapport 2010:21

Framgång i skolan och på arbetsmarknaden är starkt kopplad till familjebakgrund, men även till egenskaper såsom personlighet och intelligens. I denna studie undersöker vi sambandet mellan föräldrars och barns personlighetsdrag och intelligens, och hur dessa egenskaper hos föräldrar är relaterade till barnens studieresultat och arbetsmarknadssituation. Vårt mått på personlighet fångar förmågan att hantera stress och fungera i grupp och kommer från den militära mönstringen, vilket även måttet på intelligens gör. Resultaten tyder på att föräldrarnas egenskaper har större betydelse för barnens intelligens och personlighetsdrag än vad man tidigare trott. Vi visar också att kopplingen mellan föräldrarnas intelligens och barnens prestationer i skolan är stark. Det är däremot föräldrarnas personlighet som har störst betydelse för att barnen ska etablera sig på arbetsmarknaden. För dem som arbetar finner vi att både föräldrarnas intelligens och personlighet är viktiga för barnens inkomst.