Leder skolkonkurrens till högre lärarlöner? - En studie av den svenska friskolereformen

Författare: Lena Hensvik, Och

Sammanfattning av Rapport 2010:12

Friskolereformen genomfördes på 1990-talet i syfte att stärka konkurrensen inom det svenska utbildningsväsendet. Denna rapport undersöker hur friskole- expansionen har påverkat lönerna för gymnasielärare. Resultaten visar att den ökade konkurrensen om lärarnas arbetskraft i och med inträdet av friskolor har medfört högre lärarlöner i genomsnitt, även för lärare i offentliga skolor. Effekten är störst bland nya lärare samt bland lärare inom matematik och naturvetenskap och yrkesinriktade ämnen. Sammantaget tyder resultaten på att friskolereformen har lett till en mer konkurrensbaserad lönesättning, vilket i förlängningen skulle kunna ha betydelse för vem som väljer att bli lärare.