Arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet – en översikt

Författare: Anders Forslund, Och Johan Vikström, Och

Publicerad i: LU 2011, bilaga 1, 2011

Sammanfattning av Rapport 2011:7

Den här rapporten är en översikt av forskningen om den aktiva arbetsmarknadspolitikens effekter. En tidigare översikt (Calmfors m.fl. 2002) från IFAU inventerade och sammanfattade resultaten i de undersökningar som var tillgängliga vid 2000-talets början. Det har nu gått ett antal år sedan dess, och det finns därför goda skäl att uppdatera detta arbete med de studier av den svenska arbetsmarknadspolitik som tillkommit under de senaste åren. Dessutom var översikten i Calmfors m.fl. begränsad till studier av svensk arbetsmarknadspolitik. Detta är en begränsning; då det saknas svenska studier finns det anledning att försöka dra lärdomar från andra länder. Ett antal nyheter inom arbetsmarknadspolitiken innebär dessutom att delvis nya frågor har blivit aktuella. Syftet med den här översikten är därför att ge en uppdaterad bild av kunskapsläget när det gäller den svenska arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet. Vi finner att en del av de slutsatser som drogs i Calmfors m.fl. kvarstår, medan andra måste revideras.